Selasa, 31 Maret 2009

Tais no Surik

Ne'e mak ami nia Kultura Timor Nia